Studii de caz

PROIECTE ENERGETICE

Sisteme termoficare

Reabilitarea reţelelor termice primare / transport a energiei termice din municipiul Constanţa

Denumire proiect “Reabilitarea reţelelor termice primare / transport a energiei termice din municipiul Constanța – Etapa I”
Beneficiar Primăria Municipiului Constanța
Durata 2022-2023
Valoare investiție: 103 milioane lei, fără TVA
Calitate: Lider de asociere

Activități:
• reabilitarea a 21,605 km traseu aparținând magistralei I, precum și breteaua de legătură dintre cele două magistrale.

Elemente cheie:
• creșterea lungimii rețelelor termice primare reabilitate cu 43,210 km rețea termică primară reabilitată (21,605 km traseu);
• reducerea pierderilor de energie termică în rețelele de transport cu 42.311 Gcal/an (177,15 TJ/an);
• reducerea emisiilor poluante produse de sistemul de încălzire urbană din municipiul Constanța.

Reabilitarea sistemului de alimentare centralizată cu căldură etapa II – Vatra Dornei

Denumire proiect “Reabilitarea sistemului de alimentare centralizată cu căldură în municipiul Vatra Dornei – Etapa II”
Beneficiar Municipiul Vatra Dornei
Durata 2021-2023
Valoare investiție: 54 milioane lei, fără TVA
Calitate: Antreprenor General

Activități:
• obținere avize și autorizații, întocmire documentație pentru obținerea Autorizației de construire, a Proiectului tehnic, a Detaliilor de execuție;
• reabilitarea și extinderea rețelelor termice secundare;
• reabilitarea și extinderea rețelelor termice primare aferente străzii Unirii: montare de conducte preizolate, 58 de minipuncte termice, reabilitarea tronsoanelor de branșament la rețeaua termică primară pentru 6 puncte termice, înlocuire/montare vane;
• reabilitarea a 6 puncte termice existente: lucrări construcții, lucrări termomecanice, lucrări electrice și de automatizare.
• achiziția de materiale și echipamente; execuția lucrărilor și punerea în funcțiune a instalațiilor; testarea și punerea în funcțiune (PIF);

Elemente cheie:
• conductele vechi de distribuție a agentului termic secundar se vor înlocui cu conducte preizolate, prevăzute cu un sistem de supraveghere/semnalizare a avariilor, în termoizolația din spumă poliuretanică;
• în punctul termic se montează și unitățile centrale aferente sistemului de detecție pierderi prin conducte pentru rețeaua termică secundară și pentru tronsoanele de rețea termică primară, care vor fi prevăzute cu posibilitate de transmitere la distanță a datelor.

Reabilitare reţea termică secundară – Timișoara

Denumire proiect Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană – Etapa a II-a – Lot 2: Reabilitarea a 20,095 km traseu de rețea termică secundară
Beneficiar Municipiul Timișoara
Durata 2020-2022
Valoare investiție: 61.4 milioane lei, fără TVA
Calitate: Lider asociere

Activități:
• proiectare rețele termice secundare în lungime de aprox. 20 km;
• lucrări termomecanice de înlocuire a conductelor (tur-retur încălzire, apă caldă menajeră, recirculare apă caldă menajeră) amplasate subteran în canale termice cu conducte preizolate;

Elemente cheie:

• eficientizarea sistemului de termoficare:
o reducerea pierderilor în rețele;
o creșterea vitezei de depistare și a preciziei localizării avariilor în rețea;
o reducerea costurilor de întreținere și exploatare a rețelelor;
• diminuarea efectului negativ asupra mediului și sănătății locuitorilor prin: reducerea cantităților de emisii de gaze cu efect de seră și alți poluanți, ca urmare a reducerii consumului de combustibil.

Refacerea izolaţiei magistralei de legătură 2xDn1100

Denumire proiect Refacerea izolaţiei magistralei de legătură 2xDn1100
Beneficiar Municipiul Iași
Durata 2017-2021
Valoare investiție: 29 milioane lei, fără TVA
Calitate: Lider asociere

Activități:
Proiectare:
• întocmirea documentațiilor de proiectare, obținerea avizelor și autorizațiilor necesare pentru derularea contractului şi a proiectului tehnic de execuție;
• asistenţă tehnică;
Execuţie lucrări:
• organizare de șantier,
• achiziție semicochilii mixte de izolație și robinete de golire și aerisire;
• execuție lucrări de montaj semicochilii si robinete;
• punere în funcțiune.

Modernizare centrală termică Caporal Bălan

Denumire proiect Modernizare centrală termică Caporal Bălan
Beneficiar RADET
Durata 2019-2021
Valoare investiție: 2.7 milioane lei, fără TVA
Calitate: Lider de asociere

În cadrul contractului, Elsaco Electronic va realiza:

• proiectare și asistență tehnică (documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor /acordurilor/autorizațiilor, verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, Proiect tehnic și detalii de execuție;
• documentați tehnice și lucrări la CT Caporal Bălan, în vederea obținerii autorizației ISCIR de funcționare a cazanelor;
• achiziție și montaj echipamente (cazane, coș de fum, pompe, modul expansiune, stație dedurizare, schimbător de căldură, vas acumulare, ventilator, contoare, ventile, traductoare, sesizor, detectoare, sistem automatizare);
• lucrări de execuție și punere în funcțiune (instalații termice și sanitare, instalații electrice și automatizare, instalații contorizare, instalații gaze naturale, detecție noxe și avertizare seismică, canale de gaze și coșuri de fum);
• asistență tehnică lucrări;
• întocmire documentație AS-BUILT;
• întocmire carte tehnică a construcției.

PROIECTE HIDROEDILITARE
Captare, tratare și distribuţie apă potabilă

Reabilitare staţie de clorinare și amenajare incintă captare Izvarna; reabilitare și extindere conductă aducţiune Izvarna – Craiova fir II Tronson I

Denumire proiect Reabilitare stație de clorinare și amenajare incintă captare Izvarna; reabilitare și extindere conductă aducțiune Izvarna – Craiova fir II Tronson I
Beneficiar Compania de Apă Oltenia
Durata 2020-2023
Valoare 122.1 milioane lei (fără TVA)
Calitate Lider de asociere

În cadrul contractului, Elsaco Electronic realizează:
• Proiectul Tehnic, documentația necesară obținerii autorizațiilor și avizelor necesare execuției;
• extinderea conductei de aducțiune fir II cu conductă din PAFSIN, De1200 mm, SN10000, PN6, pe o lungime de 1.587 metri;
• reabilitarea conductei de aducțiune existente tip Premo 1200 mm, pe o lungime de 18.858 metri (PN6);
• conectarea firului II al conductei de aducțiune la camera de captare existentă (inclusiv înlocuirea vanelor și a compensatorilor de montaj din camera de captare);
• lucrări speciale: realizarea sau reabilitarea subtraversărilor de drumuri;
• reabilitarea supratraversărilor și subtraversărilor;
• construcția și reconstrucția / reabilitarea căminelor de vane, aerisire și golire;
• reabilitarea by-pass-urilor dintre firele I și II ale aducțiunii Izvarna – Craiova;
• sistem de monitorizare (cămin de debitmetru și prelevare probe);
• reabilitarea stației de clorinare, amenajarea incintei (alei, refacere iluminat, împrejmuire, etc.);
• reabilitarea clădirii administrative (inclusiv centrala electrică);
• realizare copertină cameră de captare;
• testare, punere în funcțiune, instruire personal.

Reabilitare conductă aducţiune Izvarna – Craiova, Tronson VI, fir II

Denumire proiect DJ-CL22-Reabilitare conductă aducţiune Izvarna – Craiova, Tronson VI, fir II
Beneficiar Compania de Apă Oltenia
Durata 2020-2022
Valoare 57.9 milioane lei (fără TVA)
Calitate Lider de asociere

Activități:
• lucrări de montaj conducta PAFSIN De 1200 mm ;
• lucrări civile (cămine din beton, masive și înglobări conductă din beton);
• lucrări speciale pe traseul conductei (subtraversări, supratraversare);
• management proiect;
• furnizare resurse necesare (personal, materiale de bază, utilaje și echipamente);
• testare și punere în funcțiune ;
• întocmirea carte tehnică a conductei, manuale tehnice de exploatare și instruire personal.

Elemente cheie:
• reabilitare conductă de aducțiune în lungime 4.132 metri (presiunea nominală: Pn10 bar);
• reabilitare conductă de aducțiune în lungime de 4.426 metri (presiunea nominală: Pn12 bar).

Echiparea staţiilor de tratare apă potabilă ale Municipiului Slatina cu filtre pentru potabilizarea apei

Denumire proiect Echiparea stațiilor de tratare apă potabilă ale Municipiului Slatina cu filtre pentru potabilizarea apei
Beneficiar Compania de Apă Olt
Durata 2021-2024
Valoare 51.8 milioane lei, fără T.V.A.
Calitate Lider de asociere

Activități:

• reabilitarea și extinderea stațiilor de tratare Nicolae Bălcescu și Salcia: dotare cu echipamente performante pentru tratarea și monitorizarea calității apei potabile.

Elemente cheie:

• debit maxim zilnic de 540 mc/h stația de tratare și pompare Nicolae Bălcescu;
• debit maxim zilnic de 490 mc/h stația de tratare Salcia.

Reţea canalizare și staţie de epurare în satele Colibași și Malovăţ, comuna Malovăţ, județul Mehedinţi

Denumire proiect Rețea canalizare și stație de epurare în satele Colibași și Malovăț, comuna Malovăț, județul Mehedinți
Beneficiar Comuna Malovăț, județul Mehedinți
Durata 2018-2022
Valoare 9.3 milioane lei, fără TVA
Calitate Lider de asociere

În cadrul contractului, Elsaco Electronic realizează:
• lucrări de construire rețea de canalizare DN 250 și DN 300, racorduri DN 160, cămine de vizitare, lucrări terasamente, lucrări speciale (subtraversări drumuri și râuri, supratraversări pod);
• furnizare și montaj 7 buc stații de pompare apa uzată și 1 buc. stație de epurare ape uzate tip MBBR, Qmed=222 mc/zi;
• instalații electrice și de automatizare;
• lucrări conexe (organizare de șantier, PIF și teste).

Construcţii și instalaţii

Construire centru medical Bosanci: Lucrări de construcţii de clădiri pentru servicii medicale

Denumire proiect Construire centru medical Bosanci: Lucrări de construcții de clădiri pentru servicii medicale
Beneficiar Comuna Bosanci, Suceava
Perioada 2018-2022
Valoare 2 milioane lei, fără TVA

În cadrul contractului, Elsaco Electronic realizează:

  • amenajarea terenului pentru organizarea de șantier și pentru execuția lucrării;
  • organizare de șantier;
  • asigurarea utilităților necesare organizării de șantier și investiției;
  • construcții și instalații;
  • achiziția de utilaje și echipamente tehnologice;
  • montaj utilaje tehnologice.

Lucrări de irigaţii

Reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii din incinta B.H. Călmăţui, jud. Brăila

Denumire proiect Reabilitarea infrastructurii principale de irigații din incinta B.H. Călmățui, jud. Brăila
Beneficiar Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – ANIF
Durata 2020-2024
Valoare 42.4 milioane lei, fără TVA
Calitate Antreprenor General

Activități:

• lucrări de modernizare a infrastructurii de irigații;
• lucrări de construcții și instalații hidromecanice;
• lucrări de reabilitare a instalațiilor electrice.

Elemente cheie:

• debit stație de repompare SRPA 1+3: 59.400 m3/h;
• debit stație de repompare SRP 4: 44.280 m3/h.

Reabilitarea amenajării de irigaţii Viișoara – judeţul Teleorman

Denumire proiect “Reabilitarea amenajării de irigații Viișoara – județul Teleorman” din administrarea Filialei Teritoriale de IF Teleorman-Neajlov
Beneficiar Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare
Perioada 2018 – 2022
Valoare 38.4 milioane lei, fără TVA
Calitate Lider de asociere

În cadrul acestui proiect complex de proiectare și execuție se vor desfășura lucrări de reabilitare a doua stații de pompare și a canalelor de distribuție a apei în sistemul de irigații național, după cum urmează:
• servicii de proiectare faze PAC, PAD, POE, PTE, DE, inclusiv documentații în vederea obținerii de avize, acorduri, autorizații;
• lucrări de construcții (OS, reabilitare clădiri, înființare grup social, împrejmuiri, alei, reabilitare canale de distribuție a apei);
• lucrări hidromecanice (înlocuire agregate pompare, conducte, selectroane, compensatori, debitmetre);
• lucrări de instalații electrice medie tensiune, joasă tensiune, de automatizare și supraveghere (iluminat exterior, iluminat interior, instalații de protecție împotriva descărcărilor atmosferice, alimentare agregate pompare 6kv, tablouri electrice de automatizare, CCTV).

Reabilitarea infrastructurii principale a sistemului de irigaţii din amenajarea Nămoloasa Maxineni, etapa I-a, judeţul Brăila

Denumire proiect Reabilitarea infrastructurii principale a sistemului de irigaţii din amenajarea Nămoloasa Maxineni, etapa I-a, judeţul Brăila
Beneficiar Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – ANIF
Durata 2019-2022
Valoare 27.9 milioane lei, fără TVA
Calitate Antreprenor General

Activități:

• lucrări de modernizare a infrastructurii de irigații;
• lucrări de construcții și instalații hidromecanice;
• lucrări de reabilitare a instalațiilor electrice și de automatizare.

Elemente cheie:

• debit stație SPA Nămoloasa: 14.832 m³/h;
• debit SRPA I: 13.680 m³/h;

Reabilitarea Amenajării hidroameliorative incinta Grădiștea–Făurei–Jirlău, judeţul Brăila

Denumire proiect „Reabilitarea Amenajării hidroameliorative incinta Grădiștea–Făurei–Jirlău”, județul Brăila
Beneficiar Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – ANIF
Durata 2019-2021
Valoare 18.1 milioane lei, fără TVA
Calitate Antreprenor General

În cadrul proiectului, Elsaco Electronic realizează:

– stații de pompare (înlocuire agregate de pompare, conducte de aspirație și refulare, instalații hidromecanice și armături, prevederea de instalații de amorsare și aerisire);
– canale de aducțiune (lucrări de curățare, reprofilare mecanizată, completare dale sparte, reabilitare podețe, înlocuire vane);
– conducte / colectoare (conducte de aspirație, conducte/colectoare de refulare, instalație de amorsare, instalație epuisment, racord aerisire-dezaerisire conducte dig apărare).

Reabilitarea amenajării de irigații Terasa Zimnicea, judeţul Teleorman

Denumire proiect Reabilitarea amenajării de irigaţii Terasa Zimnicea, județul Teleorman
Beneficiar Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare
Perioada 2018 – 2020
Valoare 8 milioane lei, fără TVA
Calitate Lider de asociere

În cadrul acestui proiect Elsaco Electronic realizează:

– procurare și montaj echipamente tehnologice, echipamente instalații electrice, dotări;
– lucrări electrice de forță, iluminat și priză de pământ în stațiile de pompare;
– terasamente conducte aspirație și refulare;
– instalații de amorsare în stații pompare;
– linie tehnologică aspirație-refulare agregat Qp.=1200 mc/h;
– linie tehnologică aspirație-refulare agregat Qp.=2800 mc/h;
– linie tehnologică aspirație-refulare agregat Qp.=5900 mc/h.

PROIECTE AUTOMATIZĂRI ȘI SCADA

Lucrări de automatizare, instalații electrice și dezvoltare/implementare sistem SCADA – Galaţi

Denumire proiect Lucrări de automatizare, instalații electrice și dezvoltare/implementare sistem SCADA
Beneficiar Apă Canal S.A. Galați
Durată 2018-2023
Valoare 3.4 milioane lei, fără TVA

În cadrul contractului se execută:

– lucrări de proiectare și execuție lucrări de automatizare, instalații electrice;
– dezvoltare/implementare sistem SCADA Regional Apă în aria de operare din județul Galați;
– sistem SCADA Regional Canalizare în aria de operare din județul Galați.

Proiectul are ca scop realizarea lucrărilor în infrastructură de apă și apă uzată în 22 de unități administrativ teritoriale din județul Galați, inclusiv municipiile Galați și Tecuci și orașul Berești.

Înapoi la început